Main page            SRI RAMAKANT MAHARAJ              "You are not the body" 

×

Error message

  • Notice: unserialize(): Error at offset 2 of 207 bytes in variable_initialize() (line 1189 of /home/j/jayguru/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: unserialize(): Error at offset 2 of 30 bytes in variable_initialize() (line 1189 of /home/j/jayguru/public_html/includes/bootstrap.inc).

NIGHT BHAJAN
PATRICHE BHAJAN

(The night bhajan begins with a few lines which are sung on each day of the week.)

Thursday (Guru's Day)

JAY JAY GURU - MAHARAJ GURU JAY JAY GURU - MAHARAJ GURU
JAY JAY GURU - MAHARAJ GURU JAY JAY PARABRAHMA SADGURU
JAY GURU JAY GURU JAY GURU JAY GURU ...

Friday_(Rama's Day)

PAVA - NA RAMA PATITA - PAV - NA RAMA (2)
PAVA - NA RAMA ...aa....
PAVA - NA RAMA PATITA - PAV - NA RAMA (2)
HARI NARAYANA GURU NARAYANA
GHADI GHADI JIVHE KARI PARAYANA
TAVA DA - SOHAM NARAYANA
HARI NARAYANA GURU NARAYANA
GHADI GHADI JIVHE KARI PARAYANA
TAVA DA - SOHAM NARAYANA
HARI NARAYANA GURU NARAYANA
LAKSHMI SHRI - RANG - DHAR SITA - RAGHUVIR RADHE - GOVINDA
HARI HARI RADHE GOVINDA RUKH - MAI PANDARANGA

Saturday

MARUTI SAKH - YA BALA - BHIMA BHAJA - NA LAGO DE PREMA (2)
BHAJA - NA LAGO DE PREMA BHAJA - NA LAGO DE PREMA (2)
MARUTI SAKH - YA BALA - BHIMA BHAJA - NA LAGO DE PREMA (2)

Sunday

SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA
SAMBA HARA ARA (2)
SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA
SAMBA HARA (2)
SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA
SAMBA HARA HARA (2)

Monday (Shiva's Day)

SAMBA SADA SHIVA SAMBA

Tuesday (Devi's Day)

SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA SAMBA SADA SHIVA
SAMBA HARA HARA (2)
SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA
SAMBA HARA (2)
SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA SAMBA SADASHIVA
SAMBA HARA HARA (2)

Wednesday

HARI HARI VITTHALA RUKH - MAI VITHOBA (5)

Main Bhajans

ABHANGAS

1.

JANMA - CHE TE MULA PAHILE SHODUNA
DU - HU - KHASI KARANA JANMA GHYAVA
PAPA - PUNYA KARUNI JANMA YETO PRANI
NARA - DEHA YE - UNI HANI KELI
RAJA - TAMA - SATTVA AAHE JYA - CHE ANGI
YA CHA GUNI JAGI VAYA GELA
TAMA MHANA - JE KAAYA NARAKA - CHI KEVALA
RAJA TO SABALA MAYA - JALA
TUKA MHANE YE - THE SAT - VA - CHE SAMAR - THYA
KARAVA PARMAR - THA AHAR - NISHI

2.

AHARA - NISHI SADA PARMAR - THA KARAVA
PAAYA NA THE - VAVA AADA - MARGI
AADA - MARGI KONI JANA JE JATILA
TYA - TUNI KADHILA TOCHI GNYANI
TOCHI GNYANI KHARA TARI DUJI - YANSHI
VELO - VELA TYASI SHARAN JAVE
AAPANA TARELA NAVHE TE NAVALA
KULE UDDHA - RILA SARVAN - CHI TO
SHARANA GEL I- YANE KAAYA HOTE PHALA
TUKA MHANE KULA UDDHA - RILE

3.

UDDHA - RILE KULA APANA TARELA
TOCHI EKA ZALA TRAILO - KYATA
TRAILO - KYATA ZALE DVAITACHI NIMALE
AISE SADHI - YELE SADHAN BARA - VE
BARA - VE SADHANA SUKHA SHANTI MANA
KRODHA NAHI JANA TILA - BHARI
TILA - BHARI NAHI CHITTASI TO MALA
TUKA MHANE JALA GANGE - CHE TE

4.

JAISI GANGA VAHE TAISE TYACHE MANA
BHAGA - VANTA JANA TYACHE - JAVA - LI
TYACHE - JAVA - LI DEVA BHAKTI - BHAVE OOBHA
SWANANDA - CHA GA - BHA TAYA DISE
TAYA DISE ROOPA ANGUSTHA - PRAMANA
ANU - BHAVI KHUNA ZANATI HE
ZANATI HE KHUNA SWATMA - NUBHAVI
TUKA MHANE PADAVI JYA - CHI TYALA

5.

JYACHI TYALA PADA - VI ITA - RA NA SAJE
SANTA - LA UMA - JE ATMA - SUKHA
ATM - SUKHA GHYA - RE OOGHA - DA GYNAN - DRUSTI
YAVINA CHAVA - TI KARU NAKA
KARU - NAKA KA - HI SANTA - SANGA DHARA
PURVI - CHA JA DORA OOGA - VA - LA
OOGA - VELA PRA - RAB - DHA SANTA - SANGE - KARUNI
PRATYA - KSHA PURANI VAR - NI - YELE
VAR - NI - YE - LYA EKA GOONA - NAMA - GHOSHE
JATILA RE DOSHA TUKA MHANE

6.
DOSHA RE JA - TILA ANANTA JANMA - CHE
PAAYA TYA DEVA - CHE NA SODA - VE
NA SODA - VE PAAYA NISH - CHAYA TO KARA
ALA - VA SHA - RAN - GA - DHARA BHAVA - BALE
DHA - RUNI KESHAVA AANA BHAVA - BALE
PAPIYA NA KALE KAHI KELYA
NA KALE TO DEVA SANTA - SANGA - VACHUNI
VASANA JALONI SHUDDHA KARA
SHUDDHA KARA MANA DEHA - TITA VHA - VE
VASTUSI OL - KHAVE TUKA MHANE

7.

OLA - KHARE VASTU SANDARE KALPANA
NAKA ADA - RANA JAU ZANI
ZANI JALA KOTHE BUDA - VALA - HEETA
VICHARI MANATA APULIYA
APULIYA JIVE SHIVASI PA - HAVE
ATMA - SUKHA GHYA - VE VELO - VELA
GHYA - VE ATMA - SUKHA SWA - ROOPI MILAVE
BHOOTI LINA VHA - VE TUKA MHANE

8.

BOOTI LINA VHA - VE SANGA - VE NALA - GECHI
AATAN AHAN - KARA - CHI SHANTI KARA
SHANTI KARA TUMHI MAMA - TA NA - SAVI
ANTA - RI VASA - VI BHOOTA - DAYA
BHOOTA - DAYA THE - VA MAGA KAAYA UNE
PRATHAMA SADHANA HEN - CHI ASE
ASO HE SADHANA JYAN - CHE CHITTI VASE
MAYA - JALA NASE TUKA MHANE

9.

MAYA - JALA NASE YA NAAME - KA - RUNI
PRITI CHAKRA - PANI ASO DYAVI
ASO DYAVI PRITI SADHUN - CHE PAYA - SI
KADA KIR - TANASI SODU NAYE
SODU NAYE PU - RANA - SHRA VANA KIRTANA
MA - NANA NIDI - DHYASA SAKSHAT - KARA
SAKSHAT - KARA JHALIYA SAHAJA SAMADHI
TUKA MHANE OOPA - DHI GELI TYA – CHI

10.

GELI TYACHI JANA BRAHMA TOCHI JHALA
ANTARI NIVALA PURNA - PANE
PURNA - PANE DHALA RAH - TO KAISHA RITI
TYACHI AATAN STHI - TI SANGATO ME
SANGATO ME TUMHA AIKA MANO - GATA
RAH-TO MURKHA - VATA JAGA - MAJI
JAGAATA PISHA - CHCHA ANTA - RI SHA - HANA
SADA BRAHMI JANA NIMAGNA TO
NIGMAGNA - TO SADA JAISA MAKA - RANDA
ANTAR - BA - HYA BHEDA VEGA - LA - LE
VEGA - LA - LE BHEDA KITI TYA ASATI
HRUD - GATA TYA - CHI GATI NA KALE KAVA - NALA
NA - KALE KAVA - NALA TYA - CHE HE - CHI VARMA
YOGI JANE VARMA KHUNA TYACHI
KHUNA - TYACHI JANE JE TAISE ASATI
TUKA MHANE BHRANTI DUJI – YALA

11.

DUJI - YALA BHRANTI BHAVI - KALA SHANTI
SADHU - CHI TI VRUTTI LINA JHALI
LINA JHALI VRUTTI BRAHMA - TE MILALE
JALA - TA AATA - LE LAVAN JAISE
LAVANA JAISE PUN - HA JALA - CHE BA - HERI
YETA NA HI KHA - RE TY - TUNI - YA
TYA - SARI - KHE TUMHI JANA SADHU - VRUTTI
PUNHA NA MILATI MAYA - JALA
MAYA - JALA TYA - NA PUNHA RE BADHE - NA
SATYA SATYA JANA TUKA MHANE

12.

SWARGA - LOKI - HUNI ALE HE ABHANGA
DHADI - YELE SANG TUMHA - LAGI
NITYA - NEME YASI PA - THA - TA PRA - TA - PE
JALA - TILA PAPE JANMAN - TARIN - CHI
TAYA MAGHE - PUDHE RAKSHI NARAYANA
MANDILYA NIRVANA UDI GHALI
BUDDHI - CHA PALATA NAA - SELA KUMATI
HO - ILA SAD - BHAKTI YENE PANTHE
SAD - BHAKTI JHALI - YA SAHAJA SAKSHAT - KARA
HO - ILA UDDHARA PURVA - JANCHA
SADHA - TILA YENE IHA - PARA - LOKA
SATYA SATYA BHAKA MAZI TUMHA
PAROP - KARA - SATHI SANGITA - LE DEVA
PRASADIKA MEVA GRAHAN KARA
YENE BHAVA - VYATHA JA - ILA TUMACHI
SA - KHYA VITTHALA - CHI AANA MAJA
TALA AANI KAN - THA DHA - DILI NISHANI
GHYARE OLA - KHONI SAJJANA HO
MAZE DANDA - VATA TUMHA SARVA LOKA
DEHA - SAHITA TUK VAI - KUNTHA- SHI

13.

SATYA SATYA JANA TRIVA - CHA NEMA HA
ANU - BHAVA PAHA PADO - PADI
PADO - PADI PAHA SHRI - MUKHA CHANGA - LE
PRA - TYAK - SHA PA - ULE VITHOBA - CHI
VITHOBA - CHI BHETI HARELA BA CHINTA
TUMHA - LAGI AATAN SAANGITA - LE
SANGITA - LE KHARE VISHVA - CHIYA HITA
ABHANGA VACHITI JE KA NARA
TE NARA PA - THA - NI JIVAN - MUKTA - ZALE
PUNHA NAHI AALE SAMSARA - SHI
SAMSARA OODA - LA SAN - DEHA PHITA - LA
PURNA TOCHI ZALA TUKA MHANE

14.

CHARA KOTI EKA LAK - SHA - CHA SHE - VATA
CHAU - TIS SA - HA - SRA SPA - STA SAANGITA - LE
SAANGITA - LE HE TUKA KATHO - NIYA GELA
BARA ABHANGA - LA SODU NAKA
SODU NAKA TUMHA SAANGIT - LE VARMA
BHAVA - PASHI KARME CHUKA - TILA
CHUKA - TI YA - TA - YA - TI VITHOBA - CHI AANA
KARA HE PATHANA JIVE - BHAVE
JIVE - BHAVE KARITA HO - ILA DARSHANA
PRA - TYAK - SHA SAGUNA TUKA MHANE

15.

VEDACHE ABHANGA KELE SHRUTI - PARA
DVA - DASHA SA - HA - SRA SAMHITE - CHE
NI - GHANT NI - RUKT AANI BRAHMA - SUTRA
AVATAR SA - HA - SRA OOPA - GRANTHA
ABHANGA HE KOTI BHAKTI - PARA JHALE
GNYANA - PARA KELE TITU - KECHI
PAN - CHA - HATTARA LAKSHA VAIRA - GYA VAR - NILE
NAAMA TE GAAILE TITU - KECHI
SAATHA LAKSHA KELA BODHA YA JAGASI
VAR - NILE ROOPA - SI TITU - KECHI
TEESA LAKSH KELI DEVA - SI KARUNA
KARMA - KANDA JANA EKA LAKSHA
DVA - DASH - SA - HA - SRA SVAT - MA - NU - BHAVI
EVAM JANA SARVA SANKHYA AISI
AISE HE ABHANGA ZALE - SE BHU - TALI
PANCHA ANTA - RALI PATRI - KECHI
CHAU - TISA SA - HA - SRA LAKSH EK KOTI PANCHA
SANGO - NIYA SAACH GELA TUKA
SA - GUNA HE BRAHMA VITTHALA - CHI BOLE
AIKA PA VAHILE TUKA - RAMA
TUKA - RAMA TU - VA KELE JE ABHANGA
KARITI KA JAGI NITYA PAATHA
JAGI PAATHA KARITA AVA - DI SAD - BHAVE
VIPATTI NA HOYA TYA PRA - NYA - SI
PRA - NYA - CHE KALYANA HO - ILA BA PAHE
BHAVE VACHITA HE NITYA - NEME
NAME SANKA - STASI KARI AK - RA PAATHA
VI - GHNA TYAN - CHE SPA - STA DURA HOYA
DURA HOYA VI - GHNA VITTALA MHANE TUKAYA
SHEVA - TI NIJA - THAYA NE - IN - ME

GURU CHARANI THE - VITI BHAVA
AAPE - AAPA BHETE DEVA (5)
MHANU - NI GURU - SI BHAJAVE
ROOPA DHYANA - SI AANA - VE (5)
DEVA GURU - PASHI AAHE (2)
VARAM - VARA SANGU KAYE (2)
TUKA MHANE GURU - BHAJA - NI(2)
DEVA BHETE JA - NI VA - NI (2)
JAY JAY GURU - MAHARAJ GURU JAY JAY GURU - MAHARAJ GURU (2)
JAY JAY GURU - MAHARAJ GURU JAY JAY PARABRAHMA SADGURU (2)
JAY GURU JAY GURU JAY GURU J AY GURU (3)
RAJA - DHI - RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI SIDDHARAMSHWAR MAHARAJ KI JAI
RAJA - DHI - RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI BHAU - SAHEB MAHARAJ KI JAI
GURU HA PARA - MATMA PARESHU (2)
AISA JYA - CHA DRU - DH VISHVASU (2)
VISHVASU (2)
DEVA TAYA - CHA ANKILA (4)
SVAYE - TYA - CHA GHARI SAN - CHILA (2)
SAN - CHILA HO (2)
DEVA TAYA - CHA ANKILA (4)
EKA JANAR - DANI GURU DEVA (2)
AISE BHAUSAHEB GURU - DEVA (2)
AISE SIDDHARAMESHWAR GURU - DEVA (2)
AISE NISARGA - DATTA GURU - DEVA (2)
AISE RANJIT - ESHWAR GURU - DEVA (2)
YE - THE NAHI BA SAMSHAYA (2)
SAMSHAYA SAMSHAYA
DEVA TAYA - CHA ANKILA (4)
JAY - GURU JAY - GURU JAY PARA - BRAHMA SAD - GURU (2)
CHARI MUKTI - DAYAKA DATA OODARA KALPA - TARU (2)
JAY - GURU JAY - GURU JAY PARA - BRAHMA SAD - GURU (2)
ROOPA JAYACHE MANA - BUDDHI PARA VACHE AGO - CHARU (2)
JAY - GURU JAY - GURU JAY PARA - BRAHMA SAD - GURU (2)
ALAKSHA ANAAM AROOP AD - VAY AK - SHAY PARAT - PARU (2)
JAY - GURU JAY - GURU JAY PARA - BRAHMA SAD - GURU (2)
ATMA - RAM GURU - LINGA - JANGAM NIMBARGI KARUNA - KARU
ATMA - RAM BHAUSAHEB UMADI KARUNA - KARU
ATMA - RAM SIDDHARAMESHWAR PATHRI KARUNA - KARU
ATMA - RAM KADSIDDHESHWAR SIDDHAGIRI KARUNA - KARU
ATMA - RAM NISAR - GADATTA NIRANJANI KARUNA - KARU
ATMA - RAM RANJIT - ESHWAR MUMBAI KARUNA - KARU
JAY - GURU JAY - GURU JAY PARA - BRAHMA SAD - GURU (2)

SAB SAN - TAN - KI JAY
BAL - GOPAL - KI JAY
TUKARAM MAHARAJ KI JAY
GNYA - NO - BA MAHARAJ KI JAY
RUK - MAAN - GAD MAHARAJ KI JAY
KRUSHNA - DWAI - PAYAN MAHARAJ KI JAY
RAMDAS MAHARAJ KI JAY
RAGHU - NATH - PRIYA MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI GURU - LING - JANGAM MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI BHAUSAHEB MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI KADSIDDHESHWAR MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI NISARGADATTA MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI VAINATH MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI RANJIT MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI RAMAKANT(A) MAHARAJ KI JAY
SHRI GURU - DEVA
DATTA DATTA DATTA

SIDDH - GIRI - VASI SADGURU - RAJ
KADSIDDHESHWARA MAHARAJ (2)
KADSIDDHESHWARA MAHARAJ (4)
SIDDH - GIRI - VASI SADGURU - RAJ
KADSIDDHESHWARA MAHARAJ (2)
RAMA - SHRAM SADGURU - RAJ
GURU - LINGA - JANGAM MAHARAJ (2)
GURU - LING - JANGAM MAHARAJ (4)
RAMA - SHRAM SADGURU - RAJ
GURU - LINGA - JANGAM MAHARAJ (2)
HINCH - GIRI - VASI SAD - GURU - RAJ
UMADI BHAUSAHEB MAHARAJ (2)
UMADI BHAUSAHEB MAHARAJ (4)
HINCH - GIRI - VASI SAD - GURU - RAJ
UMADI BHAUSAHEB MAHARAJ (2)
BAGEVADI - VASI SAD - GURU - RAJ
SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ (2)
SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ (4)
BAGEVADI - VASI SAD - GURU - RAJ
SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ (2)
NIRANJANI - VASI SAD - GURU - RAJ
NISARGADATTA MAHARAJ (2)
NISARGADATTA MAHARAJ (4)
NIRANJANI - VASI SAD - GURU - RAJ
NISARGADATTA MAHARAJ (2)
MUMBAI - VASI SAD - GURU - RAJ
RANJIT - ESHWAR MAHARAJ (2)
RANJIT - ESHWAR MAHARAJ (4)

MUMBAI - VASI SAD - GURU - RAJ
RANJIT - ESHWAR MAHARAJ (2)

AAKALPA AAYU - SYA VHAVE TAYA KULA
MAZI - YA SAKA - LA HARI - CHYA DASA
KALPANE - CHI BADHA NA HO KONE - KALI
HI SANTA - MANDALI SUKHI ASO
AHANKARA - CHA VARA NA LAGO RAJASA
MA - ZYA VISHNU - DASA BHAVIKANSI
SHA - RIRA PRANA - SI KARINA KUR - VANDI
RAMA KARINA KUR - VANDI
KSHANA EKA NA SODI SANGA TYA - CHA KSHANA EKA NA SODI
NAMA MHANE TAYA ASAVE KALYANA RAMA ASAVE KALYANA
JYA - MUKHI NIDHANA PANDURANGA JYA - MUKHI NIDHANA
HARI - HARA… VITTHALA RUKH - MAI VITHOBA RUKH - MAI (few times)
VITTHALA ...VITHALA ...VITHALA ...VITTHALA ...VITTHALA ...

(Tukaram is speaking)

MI TAVA ANYA - YI AP - RADHI
KARMA - HINA MATI - MANDA - BUDDHI
TUJA MYA ATHA - VILE NAHI KADHI
VACHE KRUPA - NIDHI MAAY - BAAPA
NAHI AIKI - LE GAI - LE GEETA
DHARI - LI LAJA SANDI - LE HEETA
NAVA - DE PURANA BAISA - LE SANTA
KELI BA - HUT PARA - NINDA
KELA NAHI KARA - VILA NAHI PAROPA - KARA
NAHI DAYA AALI PIDI - TA PARA
KARU NAYE TO KELA VYAPAR
UTARI BHAR TUKA MHANE
GNYANOBA TUKARAM (5)
TUKARAM… TUKARAM… TUKARAM…

AHO BOLI - LE LEKARU
DEVA BOLI - LE LEKARU
VEDE - VAKU - DE UTA - RU (2)
KSHAMA KARA APARADHA (2)
MAHARAJA TUMHI SIDDHA (2)
AHO NAHI VICHARI - LA
DEVA NAHI VICHARI - LA
ADHIKARA MYA AAPULA (2)
KSHAMA KARA APARADHA (2)
MAHARAJA TUMHI SIDDHA (2)
TUKA MAHNE GNYANESHWARA
RA - KHA PAYAR - PE KIN - KARA (5)
KSHAMA KARA APARADHA
MAHARAJA TUMHI SIDDHA (5)
PAAHE PRASADA - CHI VAT
GHYAVE DHUVO - NIYA TATA
SHESA GHE - UNI JA - INA
TUM - CHE JHA - LIYA BHO JANA
AHO ZALO EK - SAVA
TUMHA AADA NA YE DEVA (3)
AHO TUKA MHANE CHITTA
KARUNI RAHILO NI - VANTA (3)
VIDA GHEI PATHARISHA
SIDDHARAMA PARESHA
VIGNYANA BODHA - SURYA
GNYANA AGNYANA NASHA
VIDA GHEI PATHARISHA ..aa...
SAMSARA NAGA – VELI ..aa...
PAA - NE ANANTA FUTA - LI
SAT - TVA RAJA TAMA MELI ..aa...
MAYA VISHVAS - CHI VYALI
VIDA GHEI PATHARISHA ..aa...
VAIRAGYA HACHI CHUNA ..aa...
SHAMA - DAMADI JANA
SADHANA KAATA JUNA ..aa...
AHAM - BRAHMA SUPARI
VIDA GHEI PATHARISHA ..aa...
AGNYANA GNYANACHA ..aa...
VIDA KHAI MAJECHA
VIGNYANA RANGA TYACHA ..aa...
KHULA - VI MUKHA - SHOBHA
VIDA GHEI PATHARISHA ..aa...
SADGURU TUJA AISA ..aa...
ARPI TAMBULA SADHA
SEVAKA DATTA TUJHA ..aa...
SEVI GNYANA - VILASA
VIDA GHEI PATHARISHA ..aa...
SIDDHARAMA PARESHA
VIGNYAN BODHA – SURYA ..aa...
GNYANA AGNYANA NASHA
VIDA GHEI PATHARISHA ..aa...

MADO …
PARA - MESHWARA GURU - DHYANA
BIDA - DIRU - VADU BHAJA - NA (2)
NODO NIN - NOLU NIJA - KHUNA
PUR - NAI - KYADA GNYANA
GNYANA …
PUR - NAI - KYADA GNYANA
MADO…
APA - ROOPADA NARA - T ANU - VIDU NODO
SADA - GARADA PADO (2)
AP - A - HASYAVA MAD - DENI KUDO
GHANA - CHINMAYA - GUDO
GUDO …
GHANA - CHINMAYA-GUDO
MADO…
AGNI - CHAKRADA BALI - YALLI
ERADU KAMA - LADALLI (2)
PRA - GNYA ZAGI - ZAGI - SUVA BELA - KALLI
TILI NIN - NOLA - GILLI
GILLI…
TILI NIN - NOLA - GILLI...
MADO ...
ME - LINA STHAN - DA SAHA - SRARA
GURU - TAT - TVADA PURA (2)
PELA - LALA - VALLADA SUKHA - SARA
SHANKARA PADA - VIVA - RA
BHIMA …
SHANKARA PADA - VIVA - RA....
MADO ....
PARA - MESHWARA GURU - DHYANA
BIDA - DIRU - VADU BHAJA - NA(2)
NODO NIN - NOLU NIJA - KHUNA
PUR - NAI - KYADA GNYANA
GNYANA …
PUR - NAI - KYADA GNYANA
MADO…
HARI NARAYANA, GURU NARAYANA …
Light the arati lamp
HENCHI DANA DEGA DEVA
TUZA VISARA NA VHA - VA
GOONA GA - IN AVADI
HECHI MAZI SARVA JODI
NA - LAGE MUKTI DHANA SAMPADA
SANTA - SANGA DEI SA - DA
TUKA MHANE GARBHA - VASI
SUKHE GHALAVE AMHANSI

ARATI
Sunday - Shri Siddarameshwar Arati
Monday - Shri Bauhaseb Maharaj Arati
Thursday - Shri Siddarameshwar Arati
Wednesday - Shri Ranjit Maharaj Arati
Thursday - Shri Nisargadatta Maharaj Arati
Friday - Shri Gnyaneshwar Arati
Saturday - Shri Siddarameshwar Arathi

ARATI SIDDHARAMA
ARATI SIDDHARAMA
SA - CHIDA - NANDA PREMA
SAD - GURU SUKHA - DHAMA
HARI - HARA TU BRAHMA
ARATI SIDDHARAMA
TU EKA PATHARISHA
KARI VIKALPA - NASHA
TODUNI BHAVA - PASHA
UD - DHA - RILE - SI AMHA
ARATI SIDDHARAMA
SA - CHIDA - NANDA PREMA
SAD - GURU SUKHA - DHAMA
HARI - HARA TU BRAHMA
ARATI SIDDHARAMA
VEDANTA - GUHYA PARAMA
PARI KARONI SUGAMA
PRABO - DHILE VARMA
NURVI AGNYANA NAMA
ARATI SIDDHARAMA
SA - CHIDA - NANDA PREMA
SAD - GURU SUKHA - DHAMA
HARI - HARA TU BRAHMA
ARATI SIDDHARAMA
VEDANTA - VARA ISHA
TUJA PRANAMA SHATA - SHA
DATTA - TRAYA DASA
DEI SWAROOPI VIRAMA
ARATI SIDDHARAMA
SA - CHIDA - NANDA PREMA
SAD - GURU SUKHA - DHAMA
HARI - HARA TU BRAHMA
ARATI SIDDHARAMA
SA - CHIDA - NANDA PREMA
SAD - GURU SUKHA - DHAMA
HARI - HARA TU BRAHMA
ARATI SIDDHARAMA

SUKHA - SAHITA DU - HU - KHA - RAHITA NIRMALA EKANTA
KALI - MALA - DAH - NA GAH - NA SWAMI SAMARTHA
NA KALE BRAHMA - DIKA ANTA ANANTA
TO TU AMHA SULABHA JAI KROOPA - VANTA
JAI - DEV JAI - JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SAD - GURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
MAYE - VINA MAHERA - VISHRANTI TAHVA
SHABDI ARTHA - LABH BOLA - NE VAVA
SAD - GURU - PRASADE SU - LABH UPAVA
RAMI - RAM - DASA FALA - LA SAD - BHAVA
JAI - DEV JAI - DEV JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SADGURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI JAI JAI (3)
RAJA DHI RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAI

SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ ARATI
UVALU ARATI MAJA SADGURU RAYACHI (2)
SUKAVILI PERI MAJA JANMA MARNACHI
UVALU UVALU SIDDARAMA RAYA (2)
CHARNA VARNI OVA - LODI MAJI HI KAYA
UVALU UVALU SIDDARAMA RAYA (2)
BRAMHA HARI HARA TUJI KARITE SEVA
DHERI PREMA MUDRA MAJA SIDDARAM DEVA
UVALU UVALU SIDDARAMA RAYA (2)
CHARNA VARNI OVA - LODI MAJI HI KAYA
UVALU UVALU SIDDARAMA RAYA (2)
ALILUYA BODHE IKA NUV - NAVO JALA (2)
MAJALI RAJITHA SURYA UGVALA
UVALU UVALU SIDDARAMA RAYA (2)
CHARNA VARNI OVA - LODI MAJI HI KAYA
UVALU UVALU S IDDARAMA RAYA (2)
AVIDICHI BHAKTI - MAJI BAL GUPALYA
HARVI DEHA BHUDDI - MIVI PURVAL SAKALA
UVALU UVALU SIDDARAMA RAYA (2)
CHARNA VARNA OVA - LODI MAJI HI KAYA
UVALU UVALU SIDDARAMA RAYA (2)
BHUDDI PRAKA - SHATALA SADGURU - TUCHI AHE
CHARNA CHARNI VIAPAKA TUJA BAV - ANI PAHE
UVALU UVALU SIDDARAMA RAYA (2)
CHARNA VARNI OVA - LODI MAJI HI KAYA
UVALU UVALU SIDDARAMA RAYA (2)
SUKHA - SAHITA DU - HU - KHA - RAHITA NIRMALA EKANTA
KALI - MALA - DAH - NA GAH - NA SWAMI SAMARTHA
NA KALE BRAHMA - DIKA ANTA ANANTA
TO TU AMHA SULABHA JAI KROOPA - VANTA
JAI - DEV JAI - JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SAD - GURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
MAYE - VINA MAHERA - VISHRANTI TAHVA
SHABDI ARTHA - LABH BOLA - NE VAVA
SAD - GURU - PRASADE SU - LABH UPAVA
RAMI - RAM - DASA FALA - LA SAD - BHAVA
JAI - DEV JAI - DEV JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SADGURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI JAI JAI (3)
RAJA DHI RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAI

SHRI NISARGADATTA MAHARAJ ARATI
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA
PARMESHA ATHMA - RANGA
TOVA VIGNYANA - GANGA
NASHITA BAVA - SANGA
NITTE VAHE PRAN - SHATA
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA
BAKTA HE MINA GANA
TUJA ANANYA SHARANE
VANE - DHITE TAVA CHERANE
TOOCHI TRATA SAMARTHA
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA
ATMA - VISH - RAMA DHAMA
TAVA APARA MAHIMA
GURU - DAS NOMI TUMA
BHAKTA - BAGYA VIDHATA
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA

SUKHA - SAHITA DU - HU - KHA - RAHITA NIRMALA EKANTA
KALI - MALA - DAH - NA GAH - NA SWAMI SAMARTHA
NA KALE BRAHMA - DIKA ANTA ANANTA
TO TU AMHA SULABHA JAI KROOPA - VANTA
JAI - DEV JAI - JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SAD - GURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
MAYE - VINA MAHERA - VISHRANTI TAHVA
SHABDI ARTHA - LABH BOLA - NE VAVA
SAD - GURU - PRASADE SU - LABH UPAVA
RAMI - RAM - DASA FALA - LA SAD - BHAVA
JAI - DEV JAI - DEV JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SADGURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI JAI JAI (3)
RAJA DHI RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAI

SHRI RANJIT MAHARAJ ARATI
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA
TUJA RUPA AATHAVITA
NURE SANSARA CHINTA
AATMA SWARUPA DATTA
CHARNI THEVITO MATHA
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA
KALPANA HICHA VRUTTI
GYANE KARONI NIVRUTTI
MUKTI VARILA BHAKTI
DAVILI TU BHAKTA
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA
TAVA DIVYA GURU PREMA
DISA TASE NA SEEMA
SIDDHARAMA SHISHYOTTAMA
TUJA SHARANA AANANTA
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA
SUKHA - SAHITA DU - HU - KHA - RAHITA NIRMALA EKANTA
KALI - MALA - DAH - NA GAH - NA SWAMI SAMARTHA
NA KALE BRAHMA - DIKA ANTA ANANTA
TO TU AMHA SULABHA JAI KROOPA - VANTA
JAI - DEV JAI - JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SAD - GURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
MAYE - VINA MAHERA - VISHRANTI TAHVA
SHABDI ARTHA - LABH BOLA - NE VAVA
SAD - GURU - PRASADE SU - LABH UPAVA
RAMI - RAM - DASA FALA - LA SAD - BHAVA
JAI - DEV JAI - DEV JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SADGURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI JAI JAI (3)
RAJA DHI RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAI

SRI BAUSAHEB MAHARAJ ARATI
ARATI UMADISHA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
VYAPONI JAGADISHA PUROVI BHAKTA MANASHA
ARATI UMADISHA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
SMARATA THAVA NAMA NAMI JADHALE PREMA
PRAGATALA ATMA RAMA NAMI RANGHALE MANA
ARATI UMADISHA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
VYAPONI JAGADISHA PUROVI BAKTA MANASHA
ARATI UMADISHA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
ASSYAKYA TAVA BAKTA STAVIT I ANANTA
TUM THAVA NIJE RUPA DHAVISI SAMARTA
ARAT I UMADISHA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
VYAPONI JAGADISHA PUROVI BAKTA MANASHA
ARATI UMADISHA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
DEVADHI NIJYA DEVA KAMA PRAGATACHI SVA - BHAVA
GETA THAVA BHAVA AYSA SADGURU DEVA
VYAPONI JAGADISHA PUROVI BAKTA MANASHA

SUKHA - SAHITA DU - HU - KHA - RAHITA NIRMALA EKANTA
KALI - MALA - DAH - NA GAH - NA SWAMI SAMARTHA
NA KALE BRAHMA - DIKA ANTA ANANTA
TO TU AMHA SULABHA JAI KROOPA - VANTA
JAI - DEV JAI - JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SAD - GURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
MAYE - VINA MAHERA - VISHRANTI TAHVA
SHABDI ARTHA - LABH BOLA - NE VAVA
SAD - GURU - PRASADE SU - LABH UPAVA
RAMI - RAM - DASA FALA - LA SAD - BHAVA
JAI - DEV JAI - DEV JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SADGURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI JAI JAI (3)
RAJA DHI RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAI

ARATI PATARISHA
ARATI PATARISHA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
VYAPONI JAGADISHA PUROVI BHAKTA MANASHA
ARATI PATARISHA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
ARATI NISARGADATTA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
VYAPONI JAGADISHA PUROVI BHAKTA MANASHA
ARATI NISARGADATTA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
ARATI RANJITA TUCHI SVAYAM PRAKASHA
VYAPONI JAGADISHA PUROVI BHAKTA MANASHA
ARATI RANJITA TUCHI SVAYAM PRAKASHA

SRI GNYANESHWAR MAHARAJ ARATI
ARATI GNYANA - RAJA MAHA KAVALE TEJA
SEVITI SADU SANTA MANU VEDALYA MAJA
ARATI GNYANA - RAJA MAHA KAVALE TEJA
LOPALE GNYANA - RAJA HITA NENATHI KONE
AVATARA PANDHU - RANGA NAVA THEVILI GNYANI
ARATI GNYANA - RAJA MAHA KAVALE TEJA
KHANNA KHACHI TATA KARI UBYA GAPIKA NARI
NARADHA TUMBALA HO SAMA GAYANA KHARI
ARATI GNYANA - RAJA MAHA KAVALE TEJA
PRAGHATA GUHIYA BOLE VISHVA BRAMHA CHI KEYLI
RAMA JANARDHANI PAYE TAKACHI TEYLI
ARATI GNYANA - RAJA MAHA KAVALE TEJA
SEVITI SADU SANTA MANU VEDALYA MAJA
ARATI GNYANA - RAJA MAHA KAVALE TEJA

SUKHA - SAHITA DU - HU - KHA - RAHITA NIRMALA EKANTA
KALI - MALA - DAH - NA GAH - NA SWAMI SAMARTHA
NA KALE BRAHMA - DIKA ANTA ANANTA
TO TU AMHA SULABHA JAI KROOPA - VANTA
JAI - DEV JAI - JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SAD - GURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
MAYE - VINA MAHERA - VISHRANTI TAHVA
SHABDI ARTHA - LABH BOLA - NE VAVA
SAD - GURU - PRASADE SU - LABH UPAVA
RAMI - RAM - DASA FALA - LA SAD - BHAVA
JAI - DEV JAI - DEV JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SADGURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI JAI JAI (3)
RAJA DHI RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAI

BHAV PARAK
BHAKTA - KARYA KALPA - DRUM
SHRI GURU SARVA - BHAUMAM
SHRI - MAD RAJADHIRAJ YOGI MAHARAJ
TRIBUVA - NA - NANDA ADVAIT ABHED
NIRANJAN NIRGOON NIRAVA - LAMB PARI - PURNA
SADO - DEETA SAKALA - MAT STHAPNA - CHARYA
SHRI SAD - GURU SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ
PATHRI YATI - VARYA BHAV - PARAK
SADO - DEETA SADGURU SHRI NISARGADATTA MAHARAJ
NIRANJANI YATI - VARYA BHAV - PARAK
SADO - DEETA SADGURU SHRI RANJIT - ESHWARA MAHARAJ
MUMBAI YATI - VARYA BHAV - PARAK

RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI BHAUSAHEB MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI GURULINGJANGAM MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI KADSIDDESHWAR MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI NISARGADATTA MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI BAINATH MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI RANJIT MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI RAMAKANT MAHARAJ KI JAY
 

Site is under construction.

Даст Бог, все получится)))

© 2014 nonprofessional

Contacts

All contacts here

Яндекс.Метрика