Main page            SRI RAMAKANT MAHARAJ              "You are not the body" 

×

Error message

  • Notice: unserialize(): Error at offset 2 of 207 bytes in variable_initialize() (line 1189 of /home/j/jayguru/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: unserialize(): Error at offset 2 of 30 bytes in variable_initialize() (line 1189 of /home/j/jayguru/public_html/includes/bootstrap.inc).

EVENING BHAJAN
SANDHY AKALCHE BHAJAN

1.

DHANYA HO PRADAK - SHINA SADGURU - RAYACHI
DHANYA DHANYA HO PRADAK - SHINA SHRI - GURU - RAYACHI
ZALI TVARA SUR - VARA VIMANA UTA - RAYA - CHI
DHANYA HO PRADAK - SHINA SADGURU - RAYACHI
DHANYA DHANYA HO PRADAK - SHINA SHRI - GURU - RAYACHI
PADO - PADI GHADA - LYA APARA PUNYA - CHYA RASHI
SAKALA - HI TIR - THE GHADA - LI AMHA AADI - KARUNI KASHI
DHANYA HO PRADAK - SHINA SADGURU - RAYACHI
DHANYA DHANYA HO PRADAK - SHINA SHRI - GURU - RAYACHI
KOTI BRAHMA - HATYA HARI - TI KARITA DANDA - VATA
LOTAN - GANA GHALITA MOKSHA LO - LE PAYATA
DHANYA HO PRADAK - SHINA SADGURU - RAYACHI
DHANYA DHANYA HO PRADAK - SHINA SHRI - GURU - RAYACHI
MRUDANGA TALA GHOLA BHAKTA BHAVA - RTHE GATI
NAMA - SAN - KIRTANI NITYA - NANDE NACHATI
DHANYA HO PRADAK - SHINA SADGURU - RAYACH
DHANYA DHANYA HO PRADAK - SHINA SHRI - GURU - RAYACHI
GURU - BHAJANA - CHA MAHIMA NA KALE NIGA - MA AAGA - MANSI
ANUBHAVA JE JANATI TE GURU - PADICHE ABHILASHI
DHANYA HO PRADAK - SHINA SADGURU - RAYACHI
DHANYA DHANYA HO PRADAK - SHINA SHRI - GURU - RAYACHI
PRADAK - SHINA KARUNI DEHA BHAVE VAHILA
SHRI - RANGAT - MAJA VITTHALA PUDHE UBHA RA - HILA
DHANYA HO PRADAK - SHINA SADGURU - RAYACHI
DHANYA DHANYA HO PRADAK - SHINA SHRI - GURU - RAYACHI

2.

ALAKSHYA LAKSHU - NI PAHE NIJA - VASTU
PARAT - PARA CHINMAYA BRAHMA - RUPA TEJA PRAT - YAKSHA AHE
GURU - PADA VANDUNI ADHI PAHI TU
HRUDAYAN - TARI SHODHUNI MANA - TE DHURTA KARI BO - DHUNI
KAAMA - KRODHA MADA - MATSARA ANGI
DAMBHA - HANKARA JIRA - VUNI DVAITA - KALPANA MARA TYAGUNI
EKA - GRE MANA SVA - STHA KARONI
BAISA PADMA - SHANI MUDRA LAVA ATMA - BHA - SHANI
DRUSTI AATA DRUSTI SU - RANGA
KARU - NIYA SAMA - DRUSTI MAGA
NANA TAR - HE - CHE RANGA SURANGA
RAKTA - SHWETA - PEETA AAHE PU - DHE NIL - VARNA TEJA JANAVE
ALAKSHYA LAKSHUNI PAHE NIJA - VASTU
NILA - VARNA TE BIMBA - KASHI
CHAITANYA - CHI MOOSA TYA - MA - DHYE VASTU JADALI ASE
RI - KUTA BHEDUNI OOLATA JATA
MI MARGA - NE DHASE ROOPA AROOPA HO - UNI PRA - VESHA
UNMANA HOUNIYA BRAHMA - RAN - DHRI
SAMADHI LAVU - NI BASE TH - THE KALA KADA NA DHA - SE
SIDDHA - PURUSHA TO YOGA SADHUNI
TAPA - STAVITO KARUNI HARANA
APULA APANA RA - HE NIMAGNA
TYALA - CHI PRA - PTI HOYA CHARA - CHARA AVA - GHECHI BRAHMA AAHE
ALAKSHYA LAKSHUNI PAHE NIJAVASTU
SAD - GURU - KROOPA JAKHAMA - CHI VARI
JYALA GHAVA LAGELA TOCHI GHAYALA-GATI GHUMATO
BIJA - MANTRA HA JAPA GAYATRI
ASTO - PRAHARA YOJI - TO SADHANA GHADI PALA GHADI SA - DHITO
AHAM - BHAVE MI PANA TANA DHANA
GURU - CHARANI ARPITO TO HA MULA PITYA ICHHITO
AKHANDA TAN - MAYA TYA - TA LUB - DUNI
NIJA - VASTU LAKSHITO LO - CHANI
NIRA - PEKSHA TO NIRMALA PRANI
JAGAATA VEDA RAHE ANTARI GNYANA - BODHA - RASA PIYE
ALAKSHYA LAKSHU - NI PAHE NIJA - VASTU
SAD - GURU - KROOPA UTTAMA JYASI
SA - HAJA HA - TASI ALI TYALA NIJA - VASTU LA - DHALI
PAHA - TA PAHA - TA ATMA - JYOTA HI
VAI - RAGYE PA - JALA - LI CHINMAYA VASTU DALA - MALA - LI
SHA - HA - LIRANGA SANTA PRAMANA
DHANYA GURU - MA - OOLI ANANDE HARI - VARA KROOPA KELI
KAVANA - KATA - KSHE KARI SIDDHANTA
GANA - PATI BHIMA - SENA GATO SA - BHETA
GURU - PUTRA TO GNYANA - VANTA
AIKUNI TAL - LINA HOYE LUNGARA
VYA - RTHA CHAVATI VAHE
ALAKSHYA LAKSHUNI PAHE NIJA - VASTU

3.

KAAYA SANGU ME YA SAMARTHA - CHI THORI
BHAJA - KASI APANA - AISA KARI
SAD - GURU - RAJA TAN - MAYA CHATRA - PATI
MAJA KARUNI SEVE ADHI - PATI
SO - HAM SHABDA SA - NA - DA DEUNI HATI (2)
SHIRI HAATA THEVILA MUDRAN - KITA
KAAYA SANGU ME YA SAMARTHA - CHI THORI
BHAJA - KASI APANA - AISA KARI
AHAN - KARA - CHE DURGA AAVA - RILE
TAYA - VARUNI MAJA - LA PATHA - VILE
PURVA - DWARA TRI - KUTA DEKHI - YELE (2)
RAJO - DRUSTI BRAHMA - YASI JIN - KI - YELE
KAAYA SANGU ME YA SAMARTHA - CHI THORI
BHAJA - KASI APANA - AISA KARI
TE - THU - NI URDVA - PANTHE PASCHIM - MARGA PAHE
SATTVA - GOONI SHRI - HATI VISHNU AAHE
TAYA VALAN - GHONI VARUTA JAYE (2)
TAMO GOL - HA - TI RUDRA DISA - TAHE
KAAYA SANGU ME YA SAMARTHA - CHI THORI
BHAJA - KASI APANA - AISA KARI
GNYANA - SHA - STRA GHE - UNI - YA HATI
KELI TAMO - AGNYANA - CHI SHANTI
PUNYA - GIRI TE - THUNI DEKHE PUDHATI (2)
SHUDDHA ADHI - STHA - NA VISHVA - MURTI
KAAYA SANGU ME YA SAMARTHA - CHI THORI
BHAJA - KASI APANA - AISA KARI
OOBHA RA - HONI TAYA GIRI - VARI
DEKHE BHRAMAR - GUMPHA GADA - DA OVRI
AUTA - PITHA - VARUTI SHOBHE BARI (2)
PARAMA - NAN - DA AAHE TAYA GHARI
KAAYA SANGU ME YA SAMARTHA - CHI THORI
BHAJA - KASI APANA - AISA KARI
BODHA - BALI - YA PRA - VE - SHALO TE - THA
AHAN - KARA ZALA VATA - HATA
VIJAY - DUN - DU - BHI VAJATI ANU - HATA (2)
BRAHMA - DRUSTI - TA PAV - LO NIJA - VISHRANTA
KAAYA SANGU ME YA SAMARTHA - CHI THORI
BHAJA - KASI APANA - AISA KARI
BHAKTI - NISHANA CHADHA - VILE VARI
JE KA BRAHMA BHASATA CHARA - CHARI
RAMA - NAAME GAR - JATI JAY JAY KARI (2)
DASA - PANA NA OORE TE - THE OORI
KAAYA SANGU ME YA SAMARTHA - CHI THORI
BHAJA - KASI APANA - AISA KARI

4.

SAKH - YA RAMA SIDDHARAMA VISHRANTI TUZE NAMI
MHA - NUNI MAJA - LA NE TVARE NIJA - SUKHA - DHAMI
AV - CHATA SUT - KRU - TE NARA - DEHA ZALI BHETI
PASHU - SUTA - JAYA DHANA - DHAMI PRITI MO - THI
MAZI MAZI MHANU - NI MYA DHARILI POTI
YAN - CHYA SANGE BHOGIL - YA DUHKHA - KOTI
SAKHAYA RAMA SIDDHA RAMA VISHRANTI TUZHE NAMI
SODUNI SVA - HITA DHAVA - LO DISHA DAHI
SHAV - VATA ZALO MAGUTA KAU - TUK A PAHI
PARI KHALA - JANA HE NA DETI KAVA - DI TE HI
PARI HI ASHA PAPINI LAJATA NAHI
SAKHAYA RAMA SIDDHA RAMA VISHRANTI TUZE NAMI
JAV - VARI DRU - DHA - TA TAV - VARI YA TANU - CHI PRITI
JAR - JARA JHA - LIYA AVA - GHE - CHI NIN - DAKA HOTI
YACHI DU - HU - KHE TUJALA MI SANGU KITI
MHA - NUNI YETO SHRID - HARA KAKU - LATI
SAKHAYA RAMA SIDDHA RAMA VISHRANTI TUZE NAMI

5.

KAYA SANGU MI YA SANTAN - CHE UPA - KARA (2)
MAJA NIRANTARA (3)
JAGAVITI
SAHAJA BOLA - NE HITA OOPA - DESHA (2)
KARUNI SAYASA (3)
SHIKA - VITI
KAAYA DYAVE TYANSI VHAVE OOTA - RAI (2)
THEVI - TA HA PAYI (3)
JIVA THODA
TUKA MHANE VATSA DHENU - VECHYA CHITTI (2)
TAISE MAJA YE - THE (3)
SAMBHA - LITI

6.

ZALI SANDHYA ZALI SANDHYA SANDEHA MAZA GELA
ATMA - RAMA HRUDAYI SAHA - JI AALA
GURU - KRUPA NIRMALA BHAGI - RATHI
SHANTI KSHAMA YAMUNA SARASVATI
AI - SHI - PADE EKATRA JETHE HOTI
SVANU - BHAVA SNANA HE MUKTA - STHITI
ZALI SANDHYA ZALI SANDHYA SANDEHA MAZA GELA
SAD - BUDDHI - CHE GHALONI DARBHA - SANA
KSHAMA DAYA SHRI - GURU PADMA - SANA
SHAMA DAMA ANGI VI - BHUTI LE - PANA
VACHE UCH - CHARI KESHAVA - NARAYANA
ZALI SANDHYA ZALI SANDHYA SANDEHA MAZA GELA
BODHA - PUTRA NIRMANA ZALA JEVHAN
MAMA - TA MHATARI MARONI GELI TEV - HAN
BHAKTI BAHINA AALI ASE GAVA
AATAN SANDHYA KARU MI KAISHI KE - VHAN
ZALI SANDHYA ZALI SANDHYA SANDEHA MAZA GELA
SAHAJA KARME ZALI BRAHMARPANA
AI - SE AI - KONI NIVATI SADHUJANA
JANA NOHE AVA - GHA - CHI JANAR - DANA
EKA JANAR - DANI LADHA - LI NIJA - KHUNA
ZALI SANDHYA ZALI SANDHYA SANDEHA MAZA GELA

7.

NIRAN - JANI VANI DEKHILI MI GAAYA
TINA TICHE PAAYA CHARA MUKHA
SAHA - SRA TICHE NAYANA NAVA TICHE KAANA
SATRA - VICHE STHANA EKA SHINGA
AI - SHI HI KAMA - DHENU VYASA - NE PALILI
SHUKA - NE VALILI JANAKA - GHARI
TUKA MHANE AI - SE BHAGYA NARA BHE - TE
ABHA - GYA KARANTE VAYA GELE
DEHA TO PANDHARI PREMA PUNDA - LIKA
SWABHAVA SANMUKHA CHANDRA - BHAGA
VIVEKA - CHI VITA ATMA PANDHARI - RAVA
JE - THE TE - THE DEVA THA - SAVA - LA
KSHAMA DAYA DON - HI RUKMINI TE RAI
DO - HI - KADE BAHI OOBHI ASE
BUDDHI VA VAI - RAGYA GARUDA HANUMANTA
KARA JODONI TE - THE PUDHE OOBHA
TUKA MHANE AMHI DEKHILI PANDHARI
CHUKAVILI PHERI CHAURYAN – SHICHI

Light the Arati lamp

HENCHI DANA DEGA DEVA
TUZA VISARA NA VHA - VA
GOONA GA - IN AVADI
HECHI MAZI SARVA JODI
NA - LAGE MUKTI DHANA SAMPADA
SANTA - SANGA DEI SA - DA
TUKA MHANE GARBHA - VASI
SUKHE GHALAVE AMHANSI

SHRI NISARGADATTA MAHARAJ ARATI
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA
PARMESHA ATHMA - RANGA
TOVA VIGNYANA - GANGA
NASHITA BAVA - SANGA
NITTE VAHE PRAN - SHATA
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA
BAKTA HE MINA GANA
TUJA ANANYA SHARANE
VANE - DHITE TAVA CHERANE
TOOCHI TRATA SAMARTHA
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA
ATMA - VISH - RAMA DHAMA
TAVA APARA MAHIMA
GURU - DAS NOMI TUMA
BHAKTA - BAGYA VIDHATA
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA

SHRI RANJIT MAHARAJ ARATI
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA
TUJA RUPA AATHAVITA
NURE SANSARA CHINTA
AATMA SWARUPA DATTA
CHARNI THEVITO MATHA
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA
KALPANA HICHA VRUTTI
GYANE KARONI NIVRUTTI
MUKTI VARILA BHAKTI
DAVILI TU BHAKTA
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA
TAVA DIVYA GURU PREMA
DISA TASE NA SEEMA
SIDDHARAMA SHISHYOTTAMA
TUJA SHARANA AANANTA
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA

SUKHA - SAHITA DU - HU - KHA - RAHITA NIRMALA EKANTA
KALI - MALA - DAH - NA GAH - NA SWAMI SAMARTHA
NA KALE BRAHMA - DIKA ANTA ANANTA
TO TU AMHA SULABHA JAI KROOPA - VANTA
JAI - DEV JAI - JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SAD - GURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
MAYE - VINA MAHERA - VISHRANTI TAHVA
SHABDI ARTHA - LABH BOLA - NE VAVA
SAD - GURU - PRASADE SU - LABH UPAVA
RAMI - RAM - DASA FALA - LA SAD - BHAVA
JAI - DEV JAI - DEV JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SADGURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI JAI JAI (3)
RAJA DHI RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAI

BHAV - PARAK
BHAKTA - KARYA KALPA - DRUM
SHRI GURU SARVA - BHAUMAM
SHRI - MAD RAJADHIRAJ YOGI MAHARAJ
TRIBUVA - NA - NANDA ADVAIT ABHED
NIRANJAN NIRGOON NIRAVA - LAMB PARI - PURNA
SADO - DEETA SAKALA - MAT STHAPNA - CHARYA
SHRI SAD - GURU SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ
PATHRI YATI - VARYA BHAV - PARAK
SADO - DEETA SADGURU SHRI NISARGADATTA MAHARAJ
NIRANJANI YATI - VARYA BHAV - PARAK
SADO - DEETA SADGURU SHRI RANJIT - ESHWARA MAHARAJ
MUMBAI YATI - VARYA BHAV - PARAK

RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI BHAUSAHEB MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI GURULINGJANGAM MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI KADSIDDESHWAR MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI NISARGADATTA MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI BAINATH MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI RANJIT MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI RAMAKANT MAHARAJ KI JAY
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI JAI JAI (3)
 

Site is under construction.

Даст Бог, все получится)))

© 2014 nonprofessional

Contacts

All contacts here

Яндекс.Метрика